Akredytacje prasowe 2023/2024

Proces akredytacyjny na domowe spotkania mistrzowskie klubu w ramach rundy wiosennej sezonu 2023/2024, rozgrywek 2 ligi.

 

Wnioski o akredytacje prasowe przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową.

 

W przypadku akredytacji stałych (runda wiosenna sezonu 2023/2024), wnioski należy przesłać do dnia 21.02.2023 r (środa), do godz. 19:00.

 

W przypadku akredytacji jednorazowych, wnioski prosimy przesyłać do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz, do godz.19:00.

 

Wniosek o akredytację powinien zawierać:

– imię i nazwisko
– nr telefonu kontaktowego
– nazwę redakcji
– nr PESEL
– typ: prasa/foto
– rodzaj: stała/jednorazowa

Wnioski prosimy przesyłać na adres e-mail: redakcja@stal1938.pl 

Zapraszamy!

 

Regulamin współpracy z przedstawicielami Mediów:

1. Akredytacje wydawane będą przy bramie wejściowej stadionu przy ul. Hutniczej 10a. Wydawanie akredytacji rozpoczyna się na 1,5 godziny przed meczem. Akredytacja jest ważna wyłącznie po okazaniu legitymacji prasowej oraz dokumentu tożsamości.

2. Posiadacze akredytacji “FOTO” przy odbiorze akredytacji odbierają także kamizelki. Ich zwrot następuje po zakończeniu meczu w tym samym miejscu (brak zwrotu kamizelki skutkować będzie odebraniem akredytacji).

3. Akredytacja prasowa (PRASA) upoważnia do wstępu do strefy pracy mediów, na trybunę prasową oraz do sali konferencyjnej. Akredytacja prasowa nie upoważnia do wstępu na płytę stadionu PCPN w Stalowej Woli.

4. Akredytacja dla fotoreporterów (FOTO) upoważnia do wstępu do strefy pracy mediów, na trybunę prasową, do sali konferencyjnej oraz do strefy wokół boiska (przed meczem) i stref pozabramkowych (w trakcie meczu).

5. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich na terenie klubu akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych Klubu Stal Stalowa Wola PSA.

6. Osoby akredytowane, przebywające na terenie klubu Stal Stalowa Wola PSA, zobowiązane są stosować się do zaleceń osób funkcyjnych klubu oraz służb porządkowych.

7. Akredytacji nie wolno udostępniać osobom trzecim. W takim przypadku będzie ona anulowana

8. Przesłanie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji

9. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18. roku życia.

10. Redakcje będą mogły ubiegać się o przyznanie maksymalnie dwóch akredytacji.

11. Klub Stal Stalowa Wola PSA zastrzega sobie możliwość nieprzyznania akredytacji na kolejne mecze osobom, które nie odebrały wcześniej przyznanych akredytacji.

12. Klub Stal Stalowa Wola PSA zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

13. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych, obowiązujących podczas meczu piłkarskiego, w szczególności regulaminu imprezy masowej oraz regulaminu obiektu sportowego PCPN w Stalowej Woli.

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych akredytacji w przypadku nie stosowania się do powyższego regulaminu.

Akredytacje będą cofane automatycznie w przypadku:
– naruszenia przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu,
– rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich,
– zamieszczania w relacjach z meczu nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji,
– publikowania treści naruszających dobre imię Klubu, jego zawodników lub pracowników.

Wszelkie decyzje o przyznaniu, cofnięciu lub odwołaniu akredytacji są autonomicznymi decyzjami Klubu. Od decyzji nie przysługuje odwołanie, ani nie mogą one być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Klubu.

 

 

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni