Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PSA STAL Stalowa Wola

W dniu 18 lipca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Piłkarskiej Spółki Akcyjnej STAL Stalowa Wola.

Zgodnie z porządkiem obrad przy obecności wszystkich akcjonariuszy podjęto uchwały co do sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium za rok 2021.

Przyjęto również uchwały co do zmian w statucie spółki.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni