Akredytacje

Regulamin przyznawania akredytacji na mecze STALI STALOWA WOLA PSA
w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020
rozgrywanych w roli gospodarza na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli

1. Redakcje sportowe mogą ubiegać się maksymalnie o dwie akredytacje stałe lub dwie akredytacje jednorazowe w kategorii prasa, foto, tv, radio i portal internetowy. Stal Stalowa Wola PSA zastrzega sobie możliwość ograniczenia w liczbie przyznawanych akredytacji danej redakcji sportowej.

2. Wnioski o akredytacje jednorazowe na mecze Stali Stalowa Wola PSA w rozgrywkach Piłkarskiej II Ligi przyjmowane będą za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres
email:
psa@stalowawola.pl

– do godziny 14.00 w czwartek poprzedzający mecz, jeśli ten jest rozgrywany w sobotę lub niedzielę. Nadesłane po tej godzinie wnioski nie będą rozpatrywane. Akredytacja jednorazowa jest ważna tylko na mecz, na który została wydana.

– do godziny 14.00 w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz, jeśli ten wypada w dzień roboczy. Nadesłane po tej godzinie wnioski nie będą rozpatrywane. Akredytacja jednorazowa jest ważna tylko na mecz, na który została wydana.

3. Wnioski o akredytacje stałe na mecze Stali Stalowa Wola w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 będą przyjmowane do 25 lutego 2020 r. do godziny 14.00. Nadesłane po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

4. Akredytacje wydawane są imiennie, na osobę, która reprezentuje daną redakcję.

5. Wniosek o akredytację powinien zawierać: imię i nazwisko dziennikarza, datę urodzenia, nazwę redakcji wraz z danymi (adres, NIP, Regon, KRS) oraz pieczątkę redakcji i podpis redaktora naczelnego lub kierownika działu sport, informację czy jest to wniosek na akredytację stałą czy jednorazową, informację czy osoba ubiegająca się o akredytację jest reporterem czy fotoreporterem. Akredytacja może zostać wydana po potwierdzeniu tożsamości przy odbiorze w punkcie akredytacyjnym.

6. Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu akredytacji przesyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu następnego dnia do godz. 19.00.

7. Przesłanie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.

8. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18. roku życia.

9. W przypadku akredytacji stałych, gdy osoba zgłoszona nie będzie obecna na meczu z przyczyn losowych istnieje możliwość wyznaczenia zastępstwa – osoby z tej samej redakcji. Należy o tym fakcie powiadomić Klub Stal Stalowa Wola mailowo na dzień przed meczem do godz. 14.00. W przypadku nie zgłoszenia zastępstwa Zarząd Stali Stalowa Wola zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na stadion w roli reportera osoby będącej w zastępstwie.

10. Akredytacje „na okaziciela” nie będą wydawane.

11. Stal Stalowa Wola PSA zastrzega sobie możliwość nieprzyznania akredytacji na kolejne mecze osobom, które nie odebrały wcześniej przyznanych akredytacji. W przypadku rezygnacji
z akredytacji stałej prosimy o informację na adres e-mail:
psa@stalowawola.pl.

12. Stal Stalowa Wola PSA zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

13. Akredytacja ważna jest razem z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

14. Akredytacja upoważnia do wstępu do strefy pracy mediów, na trybunę prasową oraz do sali konferencyjnej.

15. Akredytacja nie upoważnia do wstępu na płytę stadionu, gdzie swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa drużyna Stali Stalowa Wola, jedynie osoby zgłoszone jako fotoreporterzy będą upoważnione do wstępu do „strefy brzegu boiska”, zaopatrzeni w znaczniki z napisem MEDIA lub FOTO.

16. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich na terenie stadionu, gdzie swoje mecze
w roli gospodarza rozgrywa drużyna Stali Stalowa Wola, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i informacyjnych Stal Stalowa Wola PSA.

17. Osoby akredytowane, przebywające na terenie stadionu, gdzie swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa drużyna Stali Stalowa Wola PSA, zobowiązane są stosować się do zaleceń organizatorów meczu oraz służb porządkowych.

18. Akredytacji nie wolno udostępniać osobom trzecim. W przypadku udostępnienia akredytacji osobom trzecim będzie ona anulowana.

19. Akredytacje- identyfikatory jednorazowe muszą zostać zwrócone po zakończeniu meczu. Stal Stalowa Wola PSA zastrzega sobie prawo do nie udzielenia w przyszłości ponownej akredytacji osobie lub innym osobom z redakcji, którą ta osoba reprezentuje w przypadku nie zwrócenia akredytacji-identyfikatora jednorazowego.

20. Fotoreporterzy otrzymają znaczniki, które należy zwrócić po każdym meczu. W przypadku nie zwrócenia znacznika Zarząd Stal Stalowa Wola PSA zastrzega sobie prawo unieważnienia akredytacji.

21. Zarząd Stal Stalowa Wola PSA ma prawo unieważnić akredytacje w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu akredytacji, regulaminu stadionu lub przepisów federacji sportowych dotyczących przedstawicieli mediów oraz bez podania przyczyny.

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Zarząd
Stali Stalowa Wola PSA

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

SPONSOR STRATEGICZNY

 

PGE - Polska Grupa Energetyczna

Sponsorzy

Partnerzy medialni