Akredytacje – sezon 2020/2021

Regulamin przyznawania akredytacji na mecze domowe Stal Stalowa Wola PSA
w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022

1. Redakcje sportowe mogą ubiegać się maksymalnie o dwie akredytacje stałe lub dwie akredytacje jednorazowe w kategorii prasa, foto, tv, radio i portal internetowy. Stal Stalowa Wola PSA zastrzega sobie możliwość ograniczenia w liczbie przyznawanych akredytacji danej redakcji sportowej;

2. Wnioski o akredytacje jednorazowe na mecze Stali Stalowa Wola PSA w rozgrywkach ligowych przyjmowane będą za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres: redakcja@stal1938.pl najpóźniej do godz. 12.00 na 2 dni robocze przed terminem meczu. Wysłane po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku o akredytację nie oznacza jej automatycznego przyznania. Potwierdzenie uzyskania akredytacji następuje w odpowiedzi mailowej.

Akredytacja jednorazowa jest ważna tylko na mecz, na który została wydana.

3. Akredytacje wydawane są na osobę a nie na redakcję.

4. Wniosek o akredytację powinien zawierać:

– imię i nazwisko

– datę urodzenia

– nazwę redakcji wraz z danymi (adres, nip, regon, krs)

– informację czy jest to wniosek na akredytację stałą czy czasową

– informację czy osoba ubiegająca się o akredytacje jest reporterem czy fotoreporterem

– nr legitymacji prasowej

5. Przesłanie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.

. Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu akredytacji przesyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu.

6. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18. roku życia.

7. Redakcje sportowe, które otrzymały akredytacje stałe, mogą ubiegać się o dodatkową akredytację tylko w przypadku, gdy osoba posiadająca akredytację stałą nie będzie obecna na meczu.

8. Akredytacje „na okaziciela” nie będą wydawane.

9. Stal Stalowa Wola PSA zastrzega sobie możliwość nieprzyznania akredytacji na kolejne mecze osobom, które nie odebrały wcześniej przyznanych akredytacji. W przypadku rezygnacji z akredytacji stałej prosimy o informację.

10. Stal Stalowa Wola PSA zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

11. Akredytacje mają formę identyfikatora, który można odbierać w dniu meczu w punkcie kasowym przy stadionie oznaczonym napisem „AKREDYTACJE”, najwcześniej na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Wejście dla mediów będzie zamknięte na 15 minut przed rozpoczęciem meczu.

Do odbioru akredytacji niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz legitymacji prasowej.

Dziennikarze bez identyfikatora nie będą mieli wstępu na obiekt.

Akredytacje nie będą wydawane osobom trzecim i nieupoważnionym.


12. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich na terenie stadionu, gdzie swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa drużyna Stali Stalowa Wola, akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i informacyjnych Stal Stalowa Wola PSA.

13. Osoby akredytowane, przebywające na terenie stadionu, gdzie swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa drużyna Stali Stalowa Wola PSA, zobowiązane są stosować się
do zaleceń organizatorów meczu oraz służb porządkowych.

14. Akredytacji nie wolno udostępniać osobom trzecim. W takim przypadku będzie ona anulowana.

15. Akredytacje jednorazowe należy zwrócić po meczu w punkcie kasowym. Niezwrócenie identyfikatora może skutkować brakiem możliwości uzyskania akredytacji na kolejne mecze Stali Stalowa Wola.

16. Wszystkie osoby znajdujące się na stadionie, w tym przedstawiciele mediów, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego i sanitarnego w szczególności zakrywania ust i nosa. Za złamanie regulaminu rozgrywek lub przepisów prawa powszechnego, w szczególności dotyczących COVID-19, akredytacja może zostać odebrana.

17. Zarząd Stal Stalowa Wola PSA ma prawo unieważnić akredytacje w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu akredytacji, regulaminu stadionu lub przepisów federacji sportowych dotyczących przedstawicieli mediów.

Zarząd Stal Stalowa Wola P.S.A.

Strategiczny Partner Finansowy

Miasto Stalowa Wola

Stal Stalowa Wola P.S.A. na podstawie umowy nr PKS-‪524.1.2022‬.RR zawartej z Gminą Stalowa Wola realizuje zadanie publiczne z zakresu sportu pod tytułem " Organizacja lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorów"

Sponsorzy

Partnerzy medialni